Maximalizovat

Česká republika čelí mezinárodní arbitráži pro diskriminaci společnosti hájící práva nevidomých

Tisková zpráva společnosti A11Y LTD. ze dne 14. října 2014.

PRAHA – Společnost A11Y LTD. zabývající se komplexním řešením pomoci pro nevidomé a těžce slabozraké doručila v pátek 10. října na Ministerstvo financí ČR oznámení o zahájení arbitráže. Společnost požaduje po České republice náhradu ušlého zisku za to, že proti ní stát uplatňoval diskriminační postupy, vyzrazoval její know-how konkurenci a poškodil její dobré jméno. Cílem těchto postupů státu byla likvidace obchodních aktivit firmy, která hájila práva nevidomých a snažila se změnit jejich postavení ve společnosti pomocí moderních kompenzačních pomůcek.

„Stát nechce plnit a neplní své povinnosti, ke kterým ho zavazují jeho vlastní zákony,“ říká Jan Buchal, ředitel společnosti A11Y LTD. a sám nevidomý. „Naše společnosti Fond slepých, BRAILCOM,o.p.s. a A11Y LTD. již více než 20 let pracují ve prospěch zdravotně postižených (1, 2). Naší prací, službami a produkty usilujeme o to, aby postižení mohli žít důstojný život, aby měli podmínky, které je motivují k jejich vlastní aktivitě, aby se mohli postavit na vlastní nohy.“

Dne 1. ledna 2012 vstoupil v České republice v platnost zákon 329/2011 Sb. (3), který garantuje těžce zrakově postiženým nárok na státní příspěvek na tzv. zvláštní kompenzační pomůcky. To jsou především počítačové pomůcky, které umožňují nevidomým a těžce zrakově postiženým tak základní věci jako je číst a psát, komunikovat, orientovat se, ale i studovat a pracovat. Zejména z důvodu, že jsou tyto pomůcky vždy navrhovány a kompletovány individuálně, s vysokými nároky na specializaci v oboru a v malém množství, bývají taková řešení obecně velmi drahá. Zákon proto garantuje těžce zrakově postiženým nárok na státní příspěvek až 350 000 Kč na jednu pomůcku, přičemž však nesmí jeden žadatel překročit celkový limit 800 000 Kč v průběhu pěti let.

Společnost BRAILCOM,o.p.s., jejíž aktivity a know-how pak převzala společnost A11Y LTD., začala v souladu s tímto zákonem dodávat nevidomým a těžce slabozrakým vysoce kvalitní počítačové pomůcky, jež do té doby neměly v České republice obdoby. Tyto pomůcky otevřely zrakově postiženým nové možnosti a společnost A11Y LTD. tak brzy získala řadu spokojených zákazníků. Z důvodu špatných zkušeností zákazníků s jednáním s úřady začala společnost rovněž nabízet asistenci při jednáních s úřady tak, aby se těžce zrakově postižení domohli svého zákonného nároku na příspěvek. Zřejmě to se však stalo kamenem úrazu.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí a Generální ředitelství Úřadu práce ČR učinilo počínaje červencem 2013 sérii kroků namířených cíleně proti společnosti A11Y LTD., což by v důsledku mohlo znamenat likvidaci jejího podnikání,“ vysvětluje Mgr. Ondřej Sekanina LL.M., právní zástupce společnosti. „Máme zdokumentovánu sérii případů, kdy státní úředníci předávali důvěrné informace o technických řešeních této společnosti jejím konkurentům, pomlouvali ji, odrazovali její klienty od nákupu u ní a nabádali je ke kontatování konkurenčních společností,“ vysvětluje Sekanina.

Generální ředitelství Úřadu práce ČR rovněž vydáním několika interních předpisů docílilo stavu, kdy jsou právě klientům společnosti A11Y LTD. v mnoha případech přiznávány státem na pomůcky pouze tak nízké příspěvky, hluboko pod zákonným limitem, za které jim společnost A11Y LTD. nemůže tyto pomůcky dodat. Tento postup byl přitom uplatněn diskriminačním a svévolným způsobem cíleně vůči společnosti A11Y LTD.

„Více než rok jsme se snažili velmi konstruktivně a intenzivně jednat, vysvětlovat. Naše úsilí bylo naprosto marné. Představitelům státu nikdy nešlo o skutečné řešení, ale pouze o naplnění jejich sobeckých zájmů, tedy ušetřit na postižených bez ohledu na jejich práva,“ říká Jan Buchal, ředitel společnosti A11Y LTD.

Správní orgány například opakovaně nepřiznávaly požadované pomůcky dětem, ačkoliv jim to příslušné zákonné předpisy ukládají. Činily tak s odůvodněním, že správní orgán je povinen jednat v nejlepším zájmu dítěte a že v nejlepším zájmu dítěte je „hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.“ To pak použily jako odůvodnění, proč je dítěti úřadem přiznána částka mnohem nižší, než je skutečná cena pomůcky. Takové zrakově postižené děti si pak nemohly požadované pomůcky pořídit nebo si je musely pořídit v neúplném a nevyhovujícím složení.

Společnost A11Y LTD. opakovaně upozorňovala Generální ředitelství úřadu práce i Ministerstvo práce a sociálních věcí na jejich soustavné porušování zákona, avšak místo nápravy se dočkala jen dalšího zhoršení stavu. Začalo docházet k ještě hrubším zásahům do práv nevidomých, i zásahům zaměřeným cíleně proti společnosti, která jejich práva hájí.

Proces kulminoval v lednu 2014, kdy vystoupila v hlavní zpravodajské relaci Události televizního kanálu Česká televize Generální mluvčí Úřadu práce paní Kateřina Beránková, a prezentovala lživé obvinění, že se firma BRAILCOM, potažmo A11Y, dopouští výrazného předražení pomůcek pro zrakově postižené a tím ve výsledku okrádá stát o peníze.

Po opakovaných, avšak marných pokusech o zjednání nápravy se společnost A11Y LTD. rozhodla domoci se práva prostředky arbitráže na základě mezinárodní dohody o ochraně investic. Společnost žádá úhradu ušlého zisku, kterou pak chce použít na další projekty pro zlepšení situace těžce zrakově postižených, žádá rovněž omluvu a nápravu pokřiveného stavu. „Těšíme se na to, že naše úsilí otevře zcela novou cestu, že nastane obrat znamenající změnu života zdravotně postižených tak, že budou moci pracovat sami na sobě bez nedůstojné závislosti na zdravých, žít důstojně a hrdě jako kterýkoliv zdravý občan,“ uzavírá ředitel společnosti Jan Buchal (4).PŘÍLOHY:

1) Některé významné aktivity společností BRAILCOM,o.p.s. a A11Y LTD.

A11Y LTD. (dříve BRAILCOM,o.p.s.) dodává od roku 2012 komplexní řešení moderních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Řešení jsou individuálně navržena na základě podrobné konzultace a diagnostiky klienta. Součástí každého řešení je i hledání konkrétních cest k překonání hendikepu při konkrétních činnostech, odborné nastavení a důkladné zaškolení v práci s pomůckou (https://a11y.ltd.uk)

2) Souvislost mezi společnostmi BRAILCOM,o.p.s. a A11Y LTD.

BRAILCOM,o.p.s. působil v České republice jako „obecně prospěšná společnost“ téměř dvacet let. Obecně prospěšná společnost se však dle platných zákonů nemůže zaměřovat primárně na obchod, a tak když se zvýšil počet objednávek na speciální kompenzační pomůcky, založil její zakladatel Jan Buchal obchodně zaměřenou firmu, která převzala veškeré obchodní aktivity na sebe. Pan Buchal plánoval od začátku rozvoj těchto obchodních aktivit i do dalších států Evropské unie, a proto se rozhodl založit společnost A11Y LTD. ve Velké Británii.

https://a11y.ltd.uk

3) Zákon 329/2011 Sb. „O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“

Viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_329_2011.pdf .

4) Prohlášení ředitele Jana Buchala k arbitráží A11Y LTD. vs. Česká republika

Viz https://a11y.ltd.uk/statement .